Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VHBK-service

VHBK publiceert op https://www.vhbk.nl (hierna de “Site”), een mogelijkheid voor de VHBK-leden na registratie op de Site, een relatie aan te kunnen gaan met derden die geïnteresseerd zijn om te kopen/huren/bruikleen van originele kunstwerken en licenties voor het gebruik van beeldrechten.

Deze site is toegankelijk voor alle geïnteresseerden onder de URL https://www.vhbk.nl (hierna “VHBK”) en neemt bij belangstelling voor een kunstwerk via de mail zelf contact op met de kunstenaar. 

Er wordt aan herinnerd dat de VHBK in zijn hoedanigheid van gastheer handelt als een eenvoudige tussenpersoon en in geen geval een wederverkoper/verhuurder of bruiklener is van de kunstwerken die door de VHBK-kunstenaars op het platform worden aangeboden.

De kunstwerken wordt door VHBK-kunstenaars onder hun eigen verantwoordelijkheid verzonden en geleverd aan kopers/huurders/bruikleners. 

 

1.1 Aanvaarding en wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van de algemene voorwaarden van de VHBK-service is om de voorwaarden voor toegang en gebruik te definiëren.

Elk gebruik van de site impliceert de voorafgaande, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden. 

De belangstellende wordt erop gewezen dat de gebruiksvoorwaarden van de site op elk moment eenzijdig door VHBK kan worden gewijzigd, in het bijzonder in het geval van de ontwikkeling van haar diensten of in het geval van juridische, jurisprudentiële, redactionele en / of technische wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2 Beschrijving van de VHBK-koop/huurservice/bruikleen

Transacties die via de VHBK-service worden gedaan, worden rechtstreeks tussen de belangstellende en de VHBK-kunstenaar via de mail uitgevoerd. VHBK is op geen enkele manier een partij ten aanzien van de kunstwerken die door de VHBK-kunstenaars via de site worden aangeboden. 

VHBK wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot transacties tussen belangstellenden en VHBK-kunstenaars via het gebruik van het platform VHBK, waaraan zij vreemd blijft. Elke klacht met betrekking tot de informatie die voorkomt op de beschrijving van de kunstwerken of de levering daarvan, zal worden doorgestuurd naar de aangewezen VHBK-kunstenaar, die de volledige en enige verantwoordelijkheid in dit opzicht op zich neemt.

 

1.3 Persoonsgegevens

Het VHBK-bestand met de persoonlijke gegevens van de VHBK-kunstenaars wordt beschermd via het privacyreglement van de VHBK

VHBK-Kunstenaars hebben de vrijheid om persoonlijke informatie over hen te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het browsen op de site.

Registratie op deze site vereist echter dat VHBK een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie over de VHBK-kunstenaars verzamelt. VHBK-Kunstenaars die de informatie, die nodig is voor registratie, niet willen verstrekken, mogen geen gebruik maken voor het de melding van verkopen/verhuren/bruiklenen via deze site.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking en zijn uitsluitend voorbehouden aan VHBK. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor een goed beheer van de site en voor het nakomen van de VHBK-service. Deze gegevens worden door VHBK bewaard in deze unieke kwaliteit. VHBK verbindt zich ertoe om ze niet in een andere context te gebruiken of door te geven aan derden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de VHBK-kunstenaar of in de gevallen voorzien door de wet. 

1.4. Cookies en IP-adressen van de VHBK-kunstenaars

Om alle internetgebruikers een optimale navigatie op deze site mogelijk te maken en om de verschillende interfaces en applicaties beter te laten functioneren, kan VHBK overgaan tot de installatie van een cookie op het computerstation van de internetgebruiker.

Cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan met betrekking tot navigatie op de Site (datum, pagina, uren), evenals alle gegevens die internetgebruikers tijdens hun bezoek hebben ingevoerd (zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord). Deze cookies zijn bedoeld om gedurende een variabele periode van maximaal 13 maanden op de computer van de internetgebruiker te worden bewaard en kunnen door VHBK worden gelezen en gebruikt tijdens een volgend bezoek van de kunstenaar aan deze Site.

De VHBK-kunstenaar heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de bewaartermijn aan te passen of te verwijderen via de interface van zijn browser (doorgaans: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In dat geval wordt de navigatie op deze site niet geoptimaliseerd. Indien de systematische deactivering van cookies in de browser van de VHBK-kunstenaar hem verhindert om bepaalde diensten te gebruiken, kan deze storing in geen geval schade opleveren voor de VHBK-kunstenaar die hiervoor geen enkele vergoeding kan eisen.

Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de cookies die op hun computer zijn geïnstalleerd te verwijderen door naar het menu van hun browser te gaan dat voor dit doel is voorzien (in het algemeen tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Door een dergelijke actie verliezen internetgebruikers het voordeel van cookies.

1.5 Intellectuele eigendom

1.5.1. Juridische bescherming van de inhoud van de site

De inhoud van de site kan worden beschermd door auteursrechten en databankwetgeving. Elke weergave, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, volledig of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van VHBK vormt een schending van de boeken I en III van de Intellectual Property Code en zal aansprakelijk zijn aanleiding geven tot gerechtelijke procedures wegens namaak.

 

1.5.2. Contractuele bescherming van de inhoud van de site

De internetgebruiker verbindt zich er contractueel toe met betrekking tot VHBK om de inhoud van de Site, al dan niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, op geen enkele manier te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen voor een ander doel dan het lezen ervan. door een robot of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op indexeringsrobots die als enig doel hebben om de inhoud van de site te scannen met het oog op indexering.

1.5.3. Intellectuele eigendom van de werken

De VHBK-kunstenaar draagt ​​op een niet-exclusieve en kosteloze basis de rechten op de afbeeldingen van de kunstwerken over aan VHBK-service en haar bezoekers.

Duur van de opdracht

De overdracht wordt door de VHBK-kunstenaar aan VHBK-service verleent na overdracht van de
afbeelding van het kunstwerk dat plaatsvindt in verband met het gebruik van de site. Overdracht houdt daarom inlevering van een afbeelding van het kunstwerk in onder de voorwaarden van deze overdracht.

De overdracht wordt door de VHBK-kunstenaar aan VHBK-service verleend voor de gehele duur van het literaire en artistieke eigendom. Onder literair en artistiek eigendom dient te worden verstaan ​​de duur waarin het Wetboek van Intellectuele Eigendom en buitenlandse wetten voorzien en alle verlengingen of verlengingen van deze duur door een internationaal verdrag, een Europese richtlijn.

VHBK -service neemt geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht of schuld van de VHBK-kunstenaar zoals gedefinieerd in dit artikel:

1.6. Overmacht

In de zin van deze algemene voorwaarden, wordt beschouwd als een geval van overmacht waartegen de VHBK-kunstenaar kan worden verhinderd, elke belemmering, beperking of verstoring van de dienst als gevolg van brand, epidemie, explosie, aardbeving, bandfluctuaties bezet, storing toe te schrijven aan de toegangsprovider, falen van transmissienetwerken, ineenstorting van faciliteiten, illegaal of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant zijn verstrekt, computerhacking, een beveiligingslek die te wijten is aan de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, black-out, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of vereiste van een regering, vordering, staking, boycot of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van VHBK-service.
In dergelijke omstandigheden is VHBK vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen binnen de grenzen van deze belemmering, deze beperking of dit ongemak

1.7. Fout bij de koper/huurder/bruiklener

In de zin van deze AV wordt de verkoper/verhuurder/bruiklener geacht aansprakelijk te zijn jegens laatstgenoemde voor elk oneigenlijk gebruik van de dienst, fout, nalatigheid of tekortkoming van zijn kant, niet-naleving van gegeven adviezen door VHBK op haar site, elke openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord, codes en referenties van de verkoper/verhuurder/bruiklener, evenals de informatie van foutieve informatie of het ontbreken van een update van dergelijke informatie in zijn persoonlijke ruimte. De uitvoering van een technisch proces, zoals robots, of automatische verzoeken, waarvan de uitvoering in strijd zou zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden, wordt ook beschouwd als een fout van de verkoper/verhuurder/bruiklener.

De gegevens, inclusief opmerkingen, die door de verkoper/verhuurder/bruiklener op de Site worden gepubliceerd, vallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid. In deze context zal VHBK profiteren van de status van data host in de zin van artikel 6-I-2 van de Wet voor vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004. 

Overeenkomstig paragraaf 3 van hetzelfde artikel, zal VHBK haar burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet kunnen zien als gevolg van deze opmerkingen, tenzij ze, vanaf het moment waarop ze kennis kreeg van de illegale activiteit of informatie, niet onmiddellijk heeft gehandeld om deze informatie in te trekken of ontoegankelijk te maken.

De inhoud van de site wordt alleen ter informatie gepubliceerd, zonder garantie op nauwkeurigheid. VHBK kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een weglating, een onnauwkeurigheid of enige fout in deze informatie die de oorzaak zou zijn van directe of indirecte schade toegebracht aan de internetgebruiker.

VHBK wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot transacties tussen kopers/huurders/bruikleners en VHBK-kunstenaars via het gebruik van het platform VHBK.nl, waaraan zij vreemd blijft. Elke klacht met betrekking tot de informatie die voorkomt op de beschrijving van de kunstwerken of de levering van de kunstwerken zal worden doorgestuurd naar de aangewezen VHBK-kunstenaar, die de volledige en enige verantwoordelijkheid in dit opzicht op zich neemt.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de site maakt en hij verbindt zich ertoe alle schade of verlies die VHBK zou kunnen lijden te vergoeden en/of te vergoeden in het geval dat zijn verantwoordelijkheid wordt ingeschakeld door een derde vanwege ” een operatie die verband houdt met op het gebruik van de site door de koper/huurder/bruiklener.

1.8. Intern

Er wordt via de besloten ledentoegang een interne privéberichtenservice ter beschikking gesteld van de VHBK-kunstenaars. Dit systeem is voorbehouden aan VHBK-kunstenaars en het briefgeheim is daarop van toepassing.

De inhoud van in-boxen en uitgaande berichten is niet onderworpen aan enige instandhoudingsgarantie vanwege VHBK en het is aan de VHBK-kunstenaars om deze inhoud op te slaan. Het verlies van deze inhoud, ongeacht de oorzaak, kan geen schade opleveren voor VHBK-kunstenaars die hiervoor geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

Elke VHBK-kunstenaar die het slachtoffer is van misbruik (spam, ongewenste reclame of andere) kan VHBK informeren, die alle nodige maatregelen zal nemen.

1.9. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Nederlandse recht.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door VHBK worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de VHBK-kunstenaar zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn verbinding met deze site, elke nieuwe verbinding met de persoonlijke ruimte die, indien van toepassing, de aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden met zich meebrengt.