Nieuwsbrief nr. 29

juni 30, 2021 7:10 pm

Nieuwsbrief nr. 29 16 juni 2021

Beste leden,
Op 14 juni jl. is het bestuur voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar geweest. Na een lange periode van corona-stilte moest er veel besproken worden en is er veel om te communiceren naar de leden. Vandaar deze nieuwsbrief, met als belangrijkste onderwerp de EtalageKunstRoute. Hiervoor kan je je vanaf nu aanmelden.

EtalageKunstRoute 2021
De voorbereidingen voor de jaarlijkse EtalageKunstRoute (EKR) zijn weer gestart. Deze inmiddels traditionele kunstroute in het centrum van Holten wordt dit jaar voor de 12e maal gehouden en wel van zaterdag 2 oktober tot en met zaterdag 30 oktober. Evenals vorige jaren is het startpunt in het Kulturhus. We kunnen daar dit jaar weer beschikken over de Nagelhoutzaal én over de Expositieruimte in het souterrain. Elk lid mag meedoen aan de EtalageKunstRoute. Het onderwerp daarvoor is vrij. In principe krijgt elke deelnemer één etalage toegewezen. In enkele gevallen, waar meer ruimte beschikbaar is (b.v. de etalage van Henk Mulder) moet die ruimte met meerdere deelnemers gedeeld worden.
In de expositieruimte houden we dit jaar een expositie in het thema “Door-kijkje”. Ook hieraan mag elk lid meedoen, mits het kunstwerk voldoet aan het thema. Je bent vrij om een eigen interpretatie aan het thema te geven. Zie voor nadere informatie over dit thema de mail van 7 april 2021 en de daarbij meegestuurde powerpoint-presentatie. Deze expositie loopt van zaterdag 2 oktober tot en met zaterdag 27 november. Deelname aan deze expositie is niet verplicht. Je kunt natuurlijk ook alleen meedoen met kunst in een etalage.

In de Nagelhoutzaal exposeert dit jaar ons lid Ben Zweerink. Ook deze expositie loopt van zaterdag 2 oktober tot en met zaterdag 27 november.
In het kader van de “kunstemakerstrofee” deden in 2018 en 2019 ook alle Holtense basisscholen mee aan de EtalageKunstRoute. In 2020 was dat vanwege corona niet mogelijk, maar dit jaar zijn de basisscholen weer present, elk met één groepskunstwerk. Dit onderdeel wordt georganiseerd door de Stichting Kunst & Cultuur.
Ook een jaarlijks gebruik en voor ons van groot financieel belang, is de verloting van kunstwerken. Wij vragen jullie een kunstwerk voor deze verloting beschikbaar te stellen. Deze kunstwerken worden traditiegetrouw ook geëxposeerd in de expositieruimte. De verloting heeft vorig jaar € 725,– opgebracht. Omdat de bijdragen van de ondernemers vrijwel geheel zijn weggevallen, we geen donatie meer krijgen van de Rabobank en ook de subsidiemogelijkheden voor de EKR bij de gemeente nihil zijn, is de verloting een zeer belangrijke inkomstenbron geworden.
Met deze inkomsten kan een groot deel van de kosten van de EtalageKunstRoute worden betaald. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat dankzij de verloting onze contributie laag gehouden kan worden. Wij rekenen daarom op ieders medewerking !
In verband met drukwerk, promotie en andere voorbereidingen moeten we al ruim vóór de a.s. zomervakantie weten welke leden en welke ondernemers willen deelnemen aan de EKR. Vandaar dat jullie deze mail nu al ontvangen. Wanneer je wilt meedoen aan de EtalageKunstRoute, verzoeken wij je je vóór 1 juli a.s. aan te melden.
Vermeld bij je aanmelding of je:

1. een twee- of driedimensionaal kunstwerk wilt exposeren in een etalage en
wat daarvan de (geschatte) afmetingen zijn (b-h-d)
2. meedoet aan het Door-kijkje, daarvan een twee- of driedimensionaal
kunstwerk wilt exposeren en wat de (geschatte) afmetingen zijn (b-h-d)
3. wat de kunstvorm is (schilderij, tekening, keramiek, brons, glas, metaal enz.)
4. gratis een kunstwerk beschikbaar wilt stellen voor de verloting.
Beantwoordt s.v.p. alle bovenstaande vragen met gebruikmaking van dezelfde nummervolgorde !
In een later stadium kan t.b.v. promotie (flyer, persberichten) gevraagd worden om een foto van jouw kunstwerk. Bij aanmelding hoef je dus nog geen foto mee te sturen!

Algemene ledenvergadering
April is de maand waarin wij altijd onze algemene ledenvergadering houden. In verband met corona is dat nu al tweemaal niet doorgegaan. Als wellicht in de komende maanden alle corona-maatregelen komen te vervallen, zouden we in het najaar deze vergaderingen kunnen inhalen. Het bestuur heeft echter besloten ons in het najaar meer te richten op de EtalageKunstRoute, onze exposities en andere activiteiten dan op de ledenvergadering. Besloten is deze te houden in april 2022. Dan worden dus de jaarverslagen over de jaren 2019, 2020 en 2021 alle behandeld.

Contributie
De contributie voor dit jaar bedraagt € 25,–. Vriendelijk verzoek dit bedrag vóór 1 juli a.s. over te schrijven naar rekening NL21RABO 013 58 63 503 ten name van de VHBK te Holten.

Nieuwe website en nieuw logo
Op dit moment wordt druk gewerkt aan onze nieuwe website. Onze penningmeester heeft hiervoor diverse subsidies binnen kunnen halen, zodat wij deze moeilijke klus konden uitbesteden. Voor de leden komen er veel mogelijkheden om het eigen profiel inhoud te geven, o.a. met de plaatsing van foto’s van kunstwerken en het aangeven of deze kunstwerken eventueel te koop, te huur of te leen zijn.
Naar het zich op dit moment laat aanzien, zullen de foto’s van de kunstwerken vierkant moeten zijn. We begrijpen dat dit niet in alle gevallen ideaal is omdat foto’s immers “van nature” niet vierkant zijn. Daarom wordt nog overlegd of ook andere formaten (liggend, staand, in verschillende verhoudingen) mogelijk zijn.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een nieuw logo te laten ontwerpen. Dit zagen jullie al in de aanhef van deze nieuwsbrief. Het logo is ontworpen door Rutger Zandjans van Reclamemakers.

Programma 2021/2022
Hopelijk is het mogelijk dat we in het najaar ons normale activiteitenprogramma weer kunnen opstarten. Dus niet alleen de EtalageKunstRoute met bijbehorende exposities (ook al is dat natuurlijk de belangrijkste activiteit van het jaar) maar ook workshops en museum/expositiebezoek. Hiervoor worden de voorstellen van de Werkgroep Workshops en de Werkgroep Museum- en Expositiebezoek afgewacht.